OUP ZA KUPOVINU PREKO INTERNETA

Insignitus GOLD D.O.O.

Rimski trg 70, Podgorica

Reg.Broj: 50873703

PIB: 03240592

– OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRILIKOM KORIŠĆENJA PLATFORME ZA KUPOVINU PREKO INTERNETA

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA, ISPORUKE I PLAĆANJA ZA KORIŠĆENJE U POSLOVNOM PROMETU PREMA POTROŠAČIMA

§1  PODRUČJE VAŽENJA

1. Dole navedeni opšti uslovi poslovanja važe za sve isporuke, usluge i ponude u ime i pri realizaciji od strane internet prodavnice društva Insignitus GOLD d.o.o. u pravno-poslovnom prometu sa potrošačima (u daljem tekstu samo: kupcima). U smislu ovih uslova poslovanja su potrošači fizička i pravna lica, koja preko web-stranice internet prodavnice društva Insignitus GOLD d.o.o., trgovinom sa društvom Insignitus GOLD d.o.o.stupe u poslovni odnos. Fizička lica moraju pri tome da imaju najmanje 18 godina i da imaju poslovnu sposobnost.

2. Kupac prihvata ove uslove davanjem naloga, najkasnije međutim sa primanjem usluge to jest isporuke od društva Insignitus GOLD d.o.o.(u daljem tekstu samo: Insignitus GOLD). Ovim se stavlja prigovor na povratne potvde od strane kupca uz napomenu na važenje uslova poslovanja. Odstupanja od ovih uslova poslovanja imaju dejstvo samo onda, kada su pismeno potvrđena od strane društva Insignitus GOLD.

(3) „Insignitus“ je marka čija ekskluzivna prava za Crnu Goru ima društvo Insignitus GOLD. Društvo Insignitus GOLD distribuira marku Insignitus u Srbiji kao Insignitus GOLD i Insignitus.

 

§2  ODVIJANJE, ISPORUKA, PRELAZ RIZIKA

1. Kupac okončava svoju obavezujuću narudžbinu dostavljanjem izabrane potrošačke korpe na društvo Insignitus GOLD preko interneta.

2. Kupac od društva Insignitus GOLD putem e-maila, to jest isporukom preko pošte dobija potvrdu o nalogu uključujući i račun.

3. Narudžbine i njihovo odvijanje su garantovane 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Isporuka se vrši isključivo radnim danima.

4. Kupac u roku od 3 bankarska dana mora da doznači potvrđenu kupoprodajnu cenu bez odbitaka na žiro-račun društva Insignitus GOLD.

5. Nakon prijema novca kupac od društva Insignitus GOLD putem e-maila dobija potvrdu o isporuci ili spremnosti za preuzimanje naručene robe. Za dogovor o obavezujućim terminima isporuke je potrebna pismena forma. Ukoliko zbog događaja na koje se ne može imati uticaj dođe do zakašnjenja sa isporukom naručene robe, kupac će o tome biti pismeno obavešten.

6. Dostava se vrši preko jednog logističkog preduzeća od ponedeljka do petka širom Crne Gore. Roba se takođe može preuzeti i u kancelariji društva Insignitus GOLD . Vreme isporuke iznosi oko 20 radnih dana po prijemu novca.

7. Ukupna vrednost robe svake isporuke je osigurana. Po jednoj narudžbini se plaćaju paušalni troškovi u visini od xxx.xx RSD (to jest u skladu sa tabelom o isporuci – videti www.insignitus.rs).

8. Opasnost od slučajnog uništenja i slučajnog pogoršanja predmeta isporuke u slučaju slanja, prelazi na kupca tek predajom na kupca. Za predaju je svejedno ako kupac kasni sa preuzimanjem.

 

§3  PONUDA I ZAKLJUČENJE UGOVORA, cene

1. Ponude društva Insignitus GOLD su neobovazujuće. Ugovori se ostvarju tek sa pismenom izjavom o prihvatanju (potvrda naloga) od strane društva Insignitus GOLD. Društvo Insignitus GOLD zadržava pravo, da ne izvršava naloge koji su od kupca poslati prilikom tehničkog kvara u internet sistemu prodavnice.

2. Važeće one cene, koje su na dan i u vreme zaključenja ugovora važeće u RSD plus odgovarajući zakonski porez na dodatnu vrednost.

3. Ne postoji pravo opoziva kod ugovora o prodaji koji su zaključeni pomoću sredstava daljinske komunikacije za isporuku robe, čija je cena na finansijskom tržištu podložna kolebanju, na koja preduzetnik nema uticaja i koja mogu da se pojave unutar uobičajenog roka za opoziv.

4. Ukoliko se narudžbina kupca vrši elektronskim putem, društvo Insignitus GOLD će odmah da potvrdi prijem iste. Potvrda o prijemu još uvek ne predstavlja obavezujuće prihvatanje narudžbine.

 

§4  USLOVI PLAĆANJA, KAŠNJENJE, PROTIVPOTRAŽIVANJA

1. Iznos računa dospeva za plaćanje i plativ je odmah po prijemu računa bez odbitaka. Ukoliko kupac od dana dospelosti ne plati u roku od tri valutna dana, dospeva u docnju bez opomene. Kupac tokom docnje mora na novčani dug da obračuna kamatu u visini od 6% preko osnovne kamatne stope.

2. Plaćanja se smatraju da su izvršena tek onda, kada društvo Insignitus GOLD bez gubitka može da raspolaže sa iznosom na njegovom žiro-računu.

3. Izvršenje prava zadržavanja prema naknadi od strane kupca je isključena, u onoj meri, u kojoj se pravo zadržavanja ne zasniva na istom ugovornom odnosu. Pravo na zaračunavanje pripada kupcu samo u onom slučaju, ako je neko protivpotraživanje pravosnažno utvrđeno, nesporno ili od društva Insignitus GOLD priznato.

 

§5  PRAVO ZADRŽAJA

1. Isporučena roba ostaje u vlasništvu društva Insignitus GOLD do potpune isplate naknade i svih postojećih potraživanja iz poslovnog odnosa sa kupcem.

2. Kupac je u obavezi, da društvo Insignitus GOLD smesta obavesti o pristupu trećih lica predmetu isporuke, na primer u slučaju zaloge, kao i o ostalim oštećenjima ili uništenjima ili promeni vlasništva.
Društvo Insignitus GOLD ima pravo, da prilikom ponašanja kupca koje je protivno ugovoru, naročito kod kašnjenja sa plaćanjem ili povredom neke od gore navedenih  obaveza, odustane od ugovora i da zahteva povraćaj predmeta isporuke.

 

§6  GARANCIJA

1. Kupac najpre ima pravo izbora, da li želi otklanjanje nedostatka proizvoda putem dorade ili zamensku isporuku. Društvo Insignitus GOLD  međutim ima pravo, da odbije vrstu izabranog otklanjanja nedostatka proizvoda, ako je ista moguća samo uz prekomerne troškove a druga vrsta otklanjanja nedostatka proizvoda nema znatne nedostatke za potrošača.

2. Ukoliko otklanjanje nedostatka proizvoda ne uspe, ugovorni partner može da odustane od ugovora – bez obzira na dalje zahteve za naknadu štete, ili da umanji naknadu. Kod neznatnih nedostataka kupac nema pravo na odustajanje od ugovora.
Ukoliko ugovorni partner nakon neuspelog otklanjanja nedostatka izabere da odustane od ugovora, ne pripada mu pravo na naknadu štete zbog nedostatka. Ukoliko ugovorni partner nakon neuspelog otklanjanja nedostatka izabere naknadu štete, tada predmet ugovora ostaje kod njega, u onoj meri i kojoj je to prihvatljivo. Naknada štete se ograničava na razliku između kupoprodajne cene i vrednosti predmeta bez nedostatka. Ovo ne važi, ako je društvo Insignitus GOLD na zlonameran način prouzrokovalo povredu ugovora.

3. Kupac mora društvo Insignitus GOLD  pismeno da obavesti o očiglednim nedostacima, i to u roku od tri dana od momenta u kom je ustanovljeno stanje predmeta ispruke koje ne odgovara ugovoru. Merodavno za očuvanje ovog roka je ulazak obaveštenja kod društva Insignitus GOLD. Ukoliko kupac ne dostavi takvo obaveštenje, dva meseca nakon utvrđivanja nadostatka gasi se pravo na garanciju. To ne važi kod zlonamernosti od strane društva Insignitus GOLD. Teret dokazivanja za momenat utvrđivanja nedostatka je na kupcu.

 

§7  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

1. Prava na naknadu štete i prava na naknadu troškova kupca, nastalih iz bilo kog pravnog razloga, naročito zbog povrede obaveza iz dužničkog odnosa i nedozvoljene radnje, su isključena.

2. Ovo ne važi ako je odgovornost obavezna, na primer u skladu sa Zakonom o garanciji proizvođača, u slučajevima namere, grube nepažnje, povrede života, tela ili zdravlja, zbog povrede bitnih obaveza ugovora. Izmena tereta dokazivanja na štetu ugovornog partnera nije povezana sa prethodno navedenim odredbama.

 

§8  ZAŠTITA PODATAKA

1. Skrećemo pažnju na to, da se u okviru odvijanja posla neophodni podaci obrađuju i čuvaju putem elektronske obrade podataka.  Ne dostavljamo dalje podatke o kupcima i isti ne mogu biti nikom vidljivi. Isti se koriste isključivo za odvijanje narudžbine i u sopstvenu marketinšku svrhu (bilteni).

 

§9  ZAVRŠNE ODREDBE

1. Mesto ispunjenja je sedište firme društva Insignitus GOLD. Za mesto suda se smatra kao ugovoren mesno nadležni sud u Beogradu. Primenjuje se pravo Republike Srbije.

2. Ukoliko je neka od ovih odredbi u potpunosti ili delimično nevažeća, to ne dotiče valjanost ostalih odredbi.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu